Home » Posts tagged 'HOS'

Tag Archives: HOS

Arhiva

Dvojaka mjerila pri provođenju i kršenju zakona Republike Hrvatske – Grobovi Vam nikad oprostiti neće

 

Grobovi im nikad oprostiti neće

 

Bilo je i vrijeme, maslinova grana
kao simbol mira iz mog rodnog kraja
sada jauk djece i plač sa svih strana
životna je slika moga zavičaja

Bilo je i vrijeme, kao galeb mira
sad Hrvatska moja trpi, stenje, plače
svaka topla suza srce moje dira
što je više lome, to je volim jače

Grobovi im nikad oprostit ne mogu
zbog nedužnih ljudi koji život gube
grobovi za mladost i molitve Bogu
gdje žalosne majke mrtve usne ljube

Grobovi im nikad oprostiti neće
ako ljudska mržnja ljubav ne prihvati
grobovi u žitu vjekovima klet će
zaboravit nikad neće ih Hrvati

(Mate Mišo Kovač – Dušan Šarac – Pere Picukarić – Stipica Kalođera)

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske (BDSH) nekoliko puta je pisala o nadgrobnim spomenicima koji slave agresora, vrijeđaju patnju i bol stradalnika Domovinskog rata i hrvatskog naroda.

  • BDSH smatra kako je Vlada Republike Hrvatske u svom odgovoru na pitanje zastupnika Hrvatskog sabora gos. Mire Bulja vezano za uklanjanje nadgrobnih četničkih natpisa Vukašinu Šoškočaninu, Vojislavu Miliću, Mili Babiću, spomeniku pripadniku Knindži u Kistanjama i pobunjenim Srbima u Brđanima, navodeći kako kazneno zakonodavstvo ne propisuje načine ili postupak uklanjanja postavljenih spomenika ili obilježja te u tom smislu ne predstavlja temelj za uklanjanje spornih objekata iz predmetnog pitanja, grubo prekršila odredbe Deklaracije o Domovinskom ratu , te svojim stavovima i objašnjenjima u pronalaženju izgovora u “zakonskim propisima” zauzela dvojake kriterije prema spomenicima HOS-a, legitimne vojne jedinice Hrvatske vojske i prema agresoru.  

UDHOS Grada Zagreba uz suglasnost općine Jasenovac 05.11.2017. podignula je na pročelju zgrade na Trgu kralja Petra Svačića u Jasenovcu (izvan područja Spomen područja Jasenovac) spomen ploču u sjećanje na 11 poginulih pripadnika 1. satnije ‘Ante Paradžik’ Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), koji su stradali na tom području.

Pod velikim, neosnovanim i sramnim pritiskom Vlade Republike Hrvatske uz prethodni dogovor sa predstavnicima braniteljskih udruga HOS-a i u suradnji s obiteljima poginulih čija se imena nalaze na spomen ploči, spomen ploča je izmještena u Novsku u rujnu 2017. godine. Predsjednik Saveza udruga dragovoljaca HOS-a Borislav Barišić 08.09.2017. u izjavi za javnost kazao je kako su sa Vladom Republike Hrvatske uz dogovor o izmještanju spomenika HOS-ovcima iz Jasenovca u Novsku, pregovarali i oko 39 spornih spomenika agresorima te dogovorili kako će sporni spomenici biti riješeni u narednih mjesec dana.

Iako se spomenik poginulim pripadnicima HOS-a iz Jasenovca i spomenici agresora ne mogu uspoređivati ni u jednom segmentu, u potpunosti je neshvatljiv Odgovor vlade na zastupničko pitanje gos. Bulja iz siječnja ove godine o sramotnim spomenicima koji omalovažavaju domovinski rat i hrvatski narod

 

Aleja "osloboditelja" - groblje šajkača u Vukovaru, sagrađeno na privatnim parcelama od kojih su većina vlasnici Hrvati.

 

==================================================================

Vladin odgovor na zastupničko pitanje Mire Bulja o četničkim spomenicima.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje Mire Bulja, u vezi s postavljenim spomenicima
– odgovor Vlade

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Miro Bulj, postavio je, sukladno sa člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), zastupničko pitanje u vezi s postavljenim spomenicima.

Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći odgovor:

Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske ne propisuje načine ili postupak uklanjanja postavljenih spomenika ili obilježja te u tom smislu ne predstavlja temelj za uklanjanje spornih objekata iz predmetnog pitanja. Takvi spomenici ili obilježja mogli bi se ukloniti ako su rezultat kakvog kažnjivog djela, pa u tom kontekstu, skrećemo pažnju na činjenicu da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela Odluku o osnivanju Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Zadaća spomenutog Vijeća je predložiti Vladi Republike Hrvatske sveobuhvatne preporuke usmjerene na suočavanje hrvatskog društva s nedemokratskom prošlošću i preporuke za pravno uređivanje isticanja sadržaja kojima se veličaju nedemokratski ili zločinački režimi, što bi predstavljalo pravni temelj za onemogućavanje postavljanja ili uklanjanje postavljenih spomenika ili obilježja.

Nadalje, odredbom članka 11. stavka 4. Zakona o grobljima (Narodne novine, br. 19/98, 50/12 i 89/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) propisano je da natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. Prema odredbi članka 18. toga Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi propise, između ostalog, o uvjetima upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem.

Sukladno odredbi članka 2. stavka 1. podstavka 12. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, broj 112/17) bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi grobnica i spomenik na groblju. U slučaju ako se gradi spomenik izvan groblja za isti je sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 i 20/17) potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Prema Zakonu o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 153/13) nadzor nad građenjem spomenika za koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu obavlja građevinska inspekcija ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, dok nadzor građenja spomenika koji se grade bez građevinske dozvole, glavnog projekta, odnosno drugog akta i na temelju rješenja koje se donosi na temelju propisa kojima se uređuje komunalno gospodarstvo obavlja upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno jedinstveni upravni odjel na čijem se području gradi, odnosno provodi zahvat u prostoru. Poslove nadzora koje na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji obavlja upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva provode komunalni redari koji imaju ovlasti obavljanja nadzora propisane tim Zakonom.

Imajući u vidu navode iz zastupničkog pitanja, te mogućnost da bi se u navedenim slučajevima moglo raditi o radovima, odnosno građevinama za čije je izvođenje, odnosno građenje potrebna građevinska dozvola, odnosno glavni projekt, predmetno zastupničko pitanje dostavljeno je na nadležno postupanje građevinskoj inspekciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja radi utvrđivanja činjeničnog stanja, te poduzimanju zakonom propisanih mjera ovisno o utvrđenom stanju.

Nadalje, građevinska inspekcija Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Područne jedinice u Vukovaru, Područne jedinice u Karlovcu, Područne jedinice u Šibeniku, te Područne jedinice u Sisku obavila je izvide na lokacijama navedenim u predmetnom zastupničkom pitanju i utvrdila sljedeće:

– spomen-ploča Vukašinu Šoškočaninu nalazi se na grobnici obitelji Šoškočanin na groblju u Borovu
– spomen-ploča Vojislavu Miliću postavljena je na groblju u Borovu
– spomenik Mili Babiću nalazi se na groblju u selu Trupinjak, općini Krnjak
– spomenik Milanu Krneti nalazi se na groblju Bezbradice pored Kistanja.

Vezano uz postavljeni križ u Brđanima utvrđeno je da se na k.č. 204/2 k.o. Brđani nalaze izgrađene dvije sakralne građevine pravoslavne crkve s time da je jedna građevina izgrađena prije 2. svjetskog rata te je 2015. godine obnovljena i sada je u funkciji, dok je druga građevina izgrađena tijekom 1973. godine, ali do danas nije u potpunosti završena i stavljena u funkciju, odnosno ista se ne koristi.

Pored tih sakralnih građevina izvedeni su radovi građenja sakralnog obilježja koje je u naravi betonski temelj tlocrtne veličine 270×300 cm, visine 70 cm, a na kojem je izveden betonski križ visine 190 cm. Investitor je od nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo u Sisku pribavio očitovanje, klase: 361-01/16-01/104, urbroja: 2176/01-09/03-16-2 od 7. srpnja 2016. godine u kojem se navodi da se sukladno odredbi članka 2. stavka 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br. 79/14, 41/15 i 75/15) bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini može graditi spomeničko ili sakralno obilježje tlocrtne površine do 12 m2 i visine do 4 m od razine okolnog tla.

Dana 14. srpnja 2016. godine Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena općina Petrinja dostavila je suglasnost Općine Sunja, klase: 361-01/16-01/10, urbroja: 2176/17-01-16-02 od 11. srpnja 2016. godine za izgradnju vjerskog obilježja pored hrama Svetog velikomučenika Georgija u Brđanima, tj. za građenje spomenutog betonskog stupa i betonskog križa bez postavljanja pisanog teksta na istom.

Slijedom izloženog, imajući u vidu činjenicu da se radi o spomenicima izgrađenima na groblju, odnosno sukladno odredbama spomenutog Pravilnika, te da je pitanje uređenja groblja i upravljanje grobljima u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, obavještavamo vas da je kontrola usklađenosti spomenika iz predmetnog zastupničkog pitanja s važećim propisima u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, odnosno komunalnih redara, pa je radi provedbe spomenute kontrole predmetno pitanje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dostavilo Općini Borovo, Općini Krnjak, Općini Kistanje i Općini Sunja na nadležno postupanje sa zahtjevom da se o utvrđenom obavijesti to Ministarstvo.

Eventualna potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika dat će Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

=================================================================

U objašnjenju oko križa u Brđanima, Vlada Republike Hrvatske nije navela da su na križu trebala biti ispisana imena “civilnih stradalnika iz sela Brđana” u Domovinskom ratu, za koje postoje dokazi da su teroristi, koji su sudjelovali u oružanoj pobuni.  Tek nakon protesta branitelja i predočenja dokaza podignut je križ bez teksta.

 

Zakon o grobljima

Članak 2

Groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba ( u daljnjem tekstu jedinice lokalne samouprave) na čijem području se nalaze.

Članak 11.4

Natpisi na grobovima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske i moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. 

Članak 13.
(1) Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje.

Članak 19.
(1) Obvezuje se ministar nadležan za komunalne poslove da donese u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pobliže propise o prostornim i tehničkim uvjetima kod planiranja izgradnje groblja i pratećih građevina.

(2) Obvezuje se ministar nadležan za komunalne poslove da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donese propise o vođenju očevidnika o ukopu umrlih osoba i registra umrlih osoba.

(3) Ovlašćuje se ministar nadležan za komunalne poslove da propisima iz stavka 1. i 2. ovoga članka propiše prekršaje i utvrdi kazne za te prekršaje.

 

Prema člancima 2., 11. stavak 4., 13. i 19.  Zakona o grobljima ,

poglavlju X,  Državnog nadzora i zaštite lokalne i područne (reginalne) samouprave, člancima od 78. do 83. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 obzirom da navedeni spomenici i obilježja velikosrpskim teroristima i agresorima, vrijeđaju nacionalne osjećaje hrvatskog naroda i ostalih hrvatskih državljana,

BDSH poziva:

  • Vladu Republike Hrvatske da što prije ukloni obilježja i natpise velikosrpskim teroristima i agresorima koji vrijeđaju stradalnike Domovinskog rata i hrvatski narod. 
  •  Samostalnu demokratsku srpsku stranku (SDSS) i gos. Pupovca (obzirom da se sporni grobovi nalaze u mjestima lokalne samouprave u kojima je pretežno na vlasti SDSS) da se što hitnije očituju o spomenicima koji vrijeđaju stradalnike Domovinskog rata  i hrvatski narod te pokrenu inicijatvu da se isti uklone. 
  • Hrvatske državljane pripadnike srpske etničke manjine da javno dignu glas protiv obilježja i natpisa koji vrijeđaju stradalnike Domovinskog rata , hrvatski narod, te pripadnike ostalih etničkih manjina u Republici Hrvatskoj. 
  • Sve hrvatske Domoljube i stranke u okupljanje oko platforme “Savez sa hrvatskim narodom” kroz koju ćemo zauvijek riješiti pitanje vrijeđanja stradalnika Domovinskog rata i hrvatski narod

 

Za Hrvatsku uvijek !

Savez sa hrvatskim narodom.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske.

 

Vlado Republike Hrvatske, što još očekujete od mene ?

  1. Primljeno u Inbox – prenosimo Vam pismo branitelja

 

Vlado Republike Hrvatske, što još očekujete od mene ?
Trebao bi mirno gledati kako se u današnjoj Hrvatskoj slobodno vijori znakovlje velikosrpskih i jugoslavenskih agresora pod kojim su razarali Hrvatsku, ubijali, silovali i pucali na mene ?
Trebao bi biti tolerantan i miroljubiv prema kolovođama te agresije, iste te koje ste tako velikodušno abolirali?

 

Oprost zaslužuje onaj tko prizna svoja nedjela, pokaje se i zatraži oprost. Najveći dio nikada nije izrazio ni najmanje kajanje i grižnju savjesti, dio njih Vam je danas vjerodostojan koalicijski partner. Je li onaj dio srpske etničke manjine koji glasuje za takve prihvatio samostalnu Republiku Hrvatsku, jesu li se odrekli tzv SAO Krajine? Očito nisu. Na svojima manjinskim listama biraju osobe koje su 90-ih bile predvodnici agresije. Hrvatski branitelji srpske etničke manjine nisu poželjni na manjinskim listama trenutno vodeće srpske stranke SDSS-a, nema ih ni u Srpskom nacinalnom vijeću. Svećenici Srpske pravoslavne crkve ne žele sudjelovati na njihovim posljednjim ispraćajima i ne dozvoljavaju pripadnicima Hrvatske vojske nazočnost na grobljima  te odavanje posljednje počasti.

Branitelji su Vam predali oslobođenu Domovinu. U samo nekoliko sati sramotno je potučena velikosrpska ideja. Vi ste ih vratili. Oni nemaju srama ni stida, nemaju ni obraza.

Vrlo brzo ste uništili, rasprodali i podijelili zajedničku imovinu. Ni danas se ne ponašate drugačije.
Dozvolili ste da nam ti isti teroristi zbog nekoliko glasova u Saboru
kroje sudbinu, dijele lekcije, nazivaju nas zločincima, omalovažavaju nas i smiju nam se. Dozvolili ste da nam njihova glasila ismijavaju Domovinu Hrvatsku, vrijeđaju nas, govore nam kako za njih u Republici Hrvatskoj nema suživota sa Hrvatima, omalovažavaju sve stradale, poginule, silovane, svu našu djecu koja su preko noći odrasla širom otvorenih očiju. Dozvolili ste da i dalje nesmetano vode svoju preko sto godina staru velikosrpsku hegemonijsku politiku i pretenziju na hrvatsku zemlju.

 

 

Zar bi trebao mirno proći pored križa u Brđanima (podignut pod izlikom stradalih civilnih žrtvava a u stvarnosti podignut za stradale pobunjene teroriste koji su sudjelovali u oružanoj agresiji), svim ostali neprikladnim obilježjima i spomenicima poginulim velikosrpskim teroristima diljem Hrvatske koji veličaju agresore?

 

Zar bi trebao s razumijevanjem gledati kako zatirete svaki pokušaj istrage i  iznošenje istine na osnovi dokaza o bližoj lažno pisanoj hrvatskoj povijesti? Trebam li mirno gledati da nas upravo pisci te lažno pisane povijesti i njihovi nasljednici nazivaju krezubim i maloumnim revizionistima, fašistima, nacistima, klero fašistima, filoustašama, homofobima, raznofobima te ostalim raznim izvedenicama „istima i obnima“?
Trebam li ih i dalje mirno promatrati u njihovoj agresiji nametanja njihove istine o Domovinskom ratu ?

 

Vi ste ih vratili iz pepela sramotnog poraza njihove velikosrpske politike, dajete im važnost i slobodu da nesmetano i dalje odgajaju i separiraju svoju djecu, šalju ih na razno razne sumnjive kampove i ljetne škole u Srbiji. Možda za neke nove agresije kojih se očito nisu odrekli?

Trebao bi i dalje gledati kako marginalizirate branitelje, djelite im psihijatrijske dijagnoze, procesuirate ih za ratne zločine zbog stradavanja baba sa mitraljezima dok su velikosrpski teroristi, silovatelji i ubojice među nama ?
Trebao bi sa razumijevanjem gledati kako DORH nakon dvadesetak godina ne istražuje i procesuira te ratne zločine?
Trebam li zaista imati toliko strpljenja i razumijevanja za Vas nedodirljive koji ste dok smo mi krvarili, školovali se i pisali zakone koji Vas štite kao ličke medvjede?

Trebam li i dalje gledati kako branitelje zastupaju Vaši poslušnici koje po potrebi vadite iz gliba i blata u kojem se nalaze, sumnjivog sudjelovanja ili one koji su dobro naplatitli svoje sudjelovanje u Domovinskim ratu ?

Trebam li i dalje mirno gledati kako ugodno živite na račun ovog ispaćenog hrvatskog naroda, kako djelite naša zajednička sredstva onima koji imaju samo jedan zadatak-ocrniti Hrvatsku i Hrvate. U isto vrijeme ništa ne poduzimate dok naša mladost napušta ovu krvlju natopljenu zemlju?

Trebam li i dalje gledati kako manipulirate zakonima, naročito onim univerzalnim o javnom redu i miru po kojem se može zaraditi prijava za glasnije izrečeno:“ Dobar dan ili Hvaljen Isus i Marija“, hapsite i progonite branitelje zbog starohrvatskog pozdrava, pozdrava legitimne postrojbe HV-a “HOS”-a, onih koji su 90-ih obranili Vaše “guzice” jer su bili kao i njihovi preci vjekovima Za Dom Spremni a i danas su? Jeste li Vi Za Dom Spremni?
Najmanje je bitno je li pozdrav Za Dom Spremni i ustaški ( Ustaški pokret raspušten je 60-ih godina. Poglavnik Ante Pavelić je sve članove oslobodio zakletve i do danas pokret nije obnovljen ) jer ne predstavlja nikakvu opasnost za povrat jednoumlja, pogotovo jednoumlja tog doba. On je starohrvatski i pripada Domovinskom ratu.
Zar ćemo ponovo robijati kao i za Vilu Velebitu, Ustani bane i Bog i Hrvati, dok će oni nesmetano isticati svoje agresorsko znakovlje ???


Koliko je meni poznato, ne postoji niti jedna presuda nekog demokratskog suda, suda neke demokratske države, osim sudova ex bivše totalitarističke Jugoslavije o zločinačkom karakteru NDH ili bilo kojeg čelnika te države. Hrvatska želi biti moderna demokratska država, ali nećemo biti dok su nam u temeljima i na snazi političke presude iz bivšeg jednoumnog i totalitarnog sustava.
Civilizacijski i kršćanski je svaki zločin osuditi a istinskim žrtvama se pokloniti.
Oni koji manipuliraju žrtvama gori su od samih počinitelja jer time omalovažavaju istinske žrtve.

Pozdrav Domovini Hrvatskoj i Za Dom Spremni je moj glas za svaki uništeni hrvatski dom, za svaku kapljicu prolivenog znoja i krvi, za svakog palog Hrvatskog Viteza, za sve naše časne oružnike koji su se borili za slobodu Hrvatske, za svako naše dijete koje je moralo napustiti Domovinu Hrvatsku kako bi Vi napravili mjesta za svoju djecu i djecu onih koji su ubijali našu djecu.

Dvadesetšest godina ni jedna Vlada nije u stanju donijeti nacionalnu strategiju o gospodarskoj te bilo kojoj drugoj strategiji da ni ne govorim.

Čije interese Vi zastupate i provodite!?

 

 

Što još trebam kao Domoljub, Hrvat i branitelj, da bi Vi dobili nekoliko glasova ?

Ovo je moj poklič protiv Vas i politike koju provodite !!!!

Pozdrav Domovini Hrvatskoj – Za Dom Spremni !!!!

Savez sa hrvatskim narodom.

Visit Us On Facebook