Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

CROATIAN VETERANS PATRIOTIC PARTY

MB 425120, OIB 35099854611

Broj računa 1107018467 IBAN HR2224840081107018467 Raiffeisen Bank

 

 

12079257_1659859084298697_5918617780818299086_n

 

SMISAO UTEMELJENJA STRANKE

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske utemeljuje se u novim okolnostima, koje su nastale ostvarenjem obiju temeljnih težnji našeg naroda: obnove hrvatske države i njezine potvrde u Domovinskom ratu te pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji kao slobodnoj zajednici europskih država i naroda.

Stranka se utemeljuje i u neobično teškim gospodarskim i društvenim prilikama, u kojima se našlo pučanstvo naše domovine. Stranka se utemeljuje za borbu protiv nacionalnog siromaštva, za oporavak gospodarstva, za dobru zaštitu pučanstva putem jačanja pravne države, za snažno promicanje prave demokracije te za jačanje uloge države u razvijanju proizvodnih snaga. Stranka se utemeljuje u uvjerenju da je glavnina sadašnjih političkih stranaka iznevjerila povjerenje i očekivanja građana pa će Hrvatskoj ponuditi izvornu i istinski narodnu politiku kao novu vrstu politike.

Za ostvarenje postavljenih svrha, koje su sukladne težnjama hrvatskog naroda Stranka se obraća narodu i svim građanima Hrvatske u nakani, da usmjeri snagu naroda u uspostavu pravog političkog života u državi, korjenitu promjenu načina na koji se vode javni poslovi, obnovu hrvatskog gospodarstva i nakupljanje domaćeg kapitala te u preporod hrvatske kulture i zaštitu nacionalnog identiteta.

Stranka će biti odana načelima narodne demokracije i njegovati vrijednosti ukupne kršćanske baštine uzajamnosti, solidarnosti, ljudske naklonosti, obazrivosti, slobode, pravičnosti i snošljivosti. Stranka će se nemilosrdno i neumorno boriti protiv političke korupcije, ukloniti nadzor posebnih interesa nad hrvatskom politikom, trajno jačati odgovornost Državnog odvjetništva i pretvoriti hrvatsku državu u sredstvo naroda.

Stranka će poticati i usmjeravati financijski sektor da svoj kapital ponovo veže uz rad, kako bi se razvitkom proizvodnih snaga omogućilo zapošljavanje domaćih ljudi te ograničila nezaposlenost i zaustavilo iseljavanje pučanstva. Stranka se zauzima za sustavne materijalne i moralne poticaje stvaranju obitelji i rađanju djece, kao i stvaranju gospodarskih uvjeta koji će olakšati osnivanje i rast obitelji.

U sustavu obrazovanja uzvisivat će se uloga obitelji kao temeljne životne zajednice, koja je oslonac pojedincu, koja mu usađuje temeljne životne vrijednosti te stvara živu želju za učenje i obrazovanje. Stranka se protivi zakonskom izjednačivanju drugih životnih zajednica s obitelji, koja počiva na rodnom zajedništvu muškarca i žene.

Stranka će snažnim gospodarskim i socijalnim mjerama zaustaviti smanjenje nataliteta te zdušno poticati njegov rast, kako bi prestao proces starenja hrvatskog pučanstva i kako bi se stvorila demografski održiva zajednica. Stranka će svoje zbiljsko djelovanje oslanjati na vlastite snažne stručne odbore, koji će okupljati i sposobne iskusne stručne izvanstranačke ljude u domovini i tuđini. Tako će se stvarati stranačke politika u svim područjima društvenog života: politici i geopolitici, međunarodnoj poslovnoj i tehnološkoj suradnji, gospodarstvu, nacionalnoj sigurnosti, odgoju i obrazovanju, kulturi, znanosti, športu, socijalnoj zaštiti, njegovanju ljudskih vrijednost Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske će utemeljiti i voditi zakladu Hrvatske oružane snage za čuvanje baštine Domovinskog rata, promicanje političke kulture, uključenje mladih ljudi u politički postupak te za proučavanje i njegovanje hrvatske političke misli. Stranka će unutar sebe osnivati članske zajednice, u kojima će okupljati pripadnike posebnih društvenih skupina, koji će raspravljati o posebnim staleškim pitanjima, tragati za pravim rješenjima i predlagati ih Stranci.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske korjenito će preurediti obrazovni sustav, kako bi se hrvatsko društvo trajno obogaćivalo primjerenim općim, stručnim i političkim znanjem; povećala razina razumijevanja prirodnih i društvenih odnosa i procesa te povećala organizacijska sposobnost u narodu. Stranka će poticati i podupirati sve pozvane ustanove da pristupe pravom vrednovanju hrvatske povijesne političke, znanstvene i kulturne baštine te neumorno predstavljati tu baštinu i našim ljudima i drugim narodima.

Briga za starije članove zajednice temeljit će se na odgovornosti države prema njima, ali i na uvjerenju da su sadašnji stariji ljudi izgrađivali društvo i nosili teret njegova održanja i napretka. Hrvatska država vraćat će ljudski dug svojim starijim pripadnicima i dosljedno se brinuti za njihovu dobrobit te im omogućiti da se osjećaju kao vrijedni i zaslužni članovi društva.

Mlađi pripadnici društva nose snažan stvaralački potencijal i prirodno potiču novi pristup društvenim pitanjima. Stranka će se oslanjati na stvaralačku snagu mladeži, koja kao društvena skupina zahtijeva posebnu brigu, jer mladež potiče rast društva i oblikuje društvene promjene.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske predano će jačati zajedništvo među svim pripadnicima hrvatskog naroda, a Hrvati u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan narod uživat će posebnu brigu i potporu hrvatske države.

Članstvo Republike Hrvatske u EU jača našu nacionalnu koheziju. Stranka je otvorena Braniteljima i svim hrvatskim domoljubima. Usto će predano njegovati dijalog s političkim strankama i građanskim udrugama, kako bi se održavao nacionalni konsenzus u svim važnijim političkim i društvenim pitanjima u Hrvatskoj. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske je hrvatska i europska stranka.

 

 

PROGRAM STRANKE

Programske osnove predstavljaju vrijednosnu i metodološku podlogu za rad stranke. One su obvezujuće za sve članove, koji su dužni promicati vrijednosti, ideje i načine djelovanja što ih one propisuju. Stručni odbori stranke oslanjaju se u svome radu na odredbe programskih osnova i na toj podlozi kontinuirano oblikuju program stranke, odnosno razrađuju detaljni pristup svim političkim pitanjima.

 

Politika

Politika je zbroj svih napora usmjerenih na dobrobit života čovjeka u zajednici. Ona je trajno javno usklađivanje različitih društvenih interesa. Ona obuhvaća različita iskustva, vrijednosti, interese, mišljenja, ideje, metode, koncepte i procese. Suvremene zapadne demokracije nastale su i razvijale se na vrijednosnim i iskustvenim temeljima judeokršćanske baštine uzajamnosti, solidarnosti, ljudske naklonosti i obazrivosti, a odlikuje ih sloboda, pravičnost, sudjelovanje, snošljivost i pluralizam. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske uzima u obzir te spoznaje i smatra da vrijednostima i metodama što ih zastupa i ciljevima koje slijedi, utemeljenima na demokratskoj misli, može dati važan doprinos izgradnji društva blagostanja u Hrvatskoj, natječući se s drugim političkim strankama, izgrađujući s njima odnos uzajamnog uvažavanja uz poticanje dijaloga i uzimajući u obzir sve vrijednosti, potencijale i interese koji se javljaju u hrvatskom društvu.U demokratskim društvima, građani razvijaju demokratske sposobnosti, koje im omogućuju uvid u društvene procese i pojave, njihovu prosudbu te preuzimanje odgovornosti i identifikaciju s društvom.

 

Politički sustav

 Politički sustav obuhvaća institucije, ustav, zakone, aktere, običaje, pravila i procese koji kontinuirano utječu na definiranje i rješavanje političkih problema, kao i na oblikovanje opće važećih političkih odluka. Ključni čimbenici koji utječu na karakter političkog sustava jesu ustav, politička kultura i političke elite. Političke stranke imaju središnju ulogu u političkom sustavu, jer predstavljaju najvažniju poveznicu između društva kao zajednice građana i državnog aparata čija je uloga donošenje političkih odluka, organiziranje i vođenje državne uprave te uređenje društvenih odnosa i reguliranje društvenih sukoba. Stranke su zajednice građana koje dugoročno utječu na oblikovanje političke volje, zastupaju građane u parlamentu s ciljem utjecanja na političke odluke sudjelovanjem u vlasti. Stranke predstavljaju politički zavičaj građanima, a njihova integracijska uloga sastoji se u jasnom izricanju političkih ciljeva njihovih članova i simpatizera i omogućavanju javne rasprave u kojoj građani utječu na političke odluke i informiraju se o njima.

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

Kao poveznica između društva i države, okupljalište i politički zavičaj te mjesto oblikovanja političke volje, Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske temelji se na univerzalnim vrjednotama kršćanskog civilizacijskog kruga, u političkom spektru zauzima mjesto u desnom centru, odnosno ima konzervativno-liberalni profil. To znači da se stranka oslanja na povijesna iskustva i tradicionalne vrijednosti, a zastupa ideju društva slobodnih pojedinaca i slobodnog i društveno odgovornog gospodarstva. Borba za slobodu i obnova hrvatske državnosti krajem 20. stoljeća dogodila se upravo okupljanjem oko tih vrijednosti i oslanjanjem na snagu svakog pojedinog pripadnika hrvatskog društva. Uz promicanje i aktualiziranje tih vrijednosti, ukazuje se potreba uvažavanja različitosti unutar društva i poticanju osobne slobode i odgovornosti. Hrvatsko je društvo raznoliko po sustavu uvjerenja i vrijednosti. Uz oslanjanje na povijesna iskustva, stranka zastupa stajalište da u uvjetima 21. stoljeća zapadna društva nude uspješne mehanizme uređivanja društvenih odnosa koji se i dalje razvijaju. U svome djelovanju, kao i u oblikovanju političkih ciljeva na razini države, stranka nadalje uzima u obzir činjenicu da raznolikost obogaćuje i jača kreativni potencijal društva, kao i da nepomirljive razlike glede nekih pitanja u Hrvatskoj nije moguće ukloniti ignoriranjem i kažnjavanjem, nego valja prihvatiti činjenicu da su i protivnici, ma kako različite bile njihove ideje, pripadnici hrvatskog društva koji zaslužuju ljudsko poštovanje. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske može svojim djelovanjem ispuniti prazninu u hrvatskom političkom prostoru, u kojemu je vidljiv nedostatak prepoznatljivih, uvjerljivih i učinkovitih koncepata, dosljednosti i unutarstranačke demokracije. Ona želi angažirati postojeće vrijednosne i intelektualne potencijale i obogatiti hrvatsku politiku. Istodobno, djelovanjem u okviru Europske pučke stranke, koja predstavlja zajednicu svih europskih konzervativnih stranaka, stranka će omogućiti snažnije sudjelovanje Hrvatske u dijalogu o političkoj budućnosti Europe i pronalaženju koncepata za aktualne izazove u Hrvatskoj i Europi. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske predstavlja tip pučke stranke, ona je stranka naroda i stranka za narod, što znači da se ne veže uz posebne interesne ili druge skupine, nego svojim djelovanjem obuhvaća sve slojeve i dijelove društva. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske ne zauzima poziciju u korist jednog i nasuprot drugog dijela društva, ona ne zastupa pojedine skupine nego, oslanjajući se na univerzalne kršćanske vrjednote, iz svih društvenih skupina crpi poticaje i usmjerava dijalog među njima koji vodi oblikovanju političkih ciljeva i koncepata. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske razvija sadržajan i intenzivan dijalog sa svim relevantnim čimbenicima u hrvatskom društvu.

 

Hrvatska državnost

Tradicija državnosti zapisana je u ustav Republike Hrvatske i predstavlja okosnicu hrvatske političke misli. Hrvatska država rezultat je volje i napora njezinih građana. Borba za neovisnost i otpor velikosrpskoj agresiji, uključujući i velike žrtve, pokazatelji su te volje. Hrvatska je u međuvremenu, oblikovanjem vlastitog političkog sustava i svjesnim i odgovornim sudjelovanjem i u nadnacionalnim strukturama poput Europske unije i Sjeveroatlantskog saveza učvrstila svoju državnost i očitovala spremnost za preuzimanje odgovornosti za svoju sudbinu. Iskustva iz novije povijesti pozivaju na oprez kako država ne bi ponovno došla u opasnost, bilo vojnom silom bilo korištenjem mehanizama međunarodne politike, kulture ili gospodarstva. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske uviđa da je zaštita hrvatske državnosti jamac zaštite naroda, prostora i prirodnog blaga, kulture i identiteta. Stranka naglašava potrebu razjašnjavanja svih okolnosti borbe za hrvatsku neovisnost, uključujući i omogućavanje pravosuđu da na odgovarajući način vrjednuje pojave tijekom agresije na Hrvatsku. Također, stranka se zauzima za dostojno vrjednovanje i poštivanje doprinosa hrvatskih branitelja, kao i za čuvanje i promicanje vrijednosti koje su odlikovale proces stjecanja neovisnosti.

 

Novija prošlost

U dvadesetom stoljeću, hrvatska je politika bila obilježena totalitarizmimom komunizma koji je, bez obzira na to u kolikoj su mjeri podupirali ili rušili hrvatsku državnost, nanijeli velike, sustavne i dugoročne štete hrvatskom narodu i čovječanstvu uopće. Svaki totalitarizam predstavlja nepoštivanje čovjeka i njegove slobode. Totalitarna iskustva ostavila su trag u današnjem hrvatskom društvu i očituju se u pojavama nesnošljivosti, nespremnosti na dijalog, promicanja mržnje i nepoštivanja ljudskog dostojanstva. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske suprotstavljat će se tim pojavama i izgrađivati društvo slobodnih ljudi te pozivati druge političke čimbenike na zajedničko promicanje demokratskih vrijednosti, širenje dijaloga i oblikovanje programa demokratske političke izobrazbe. Stranka posebno naglašava svoju spremnost na dijalog i odlučnost da izbjegava svaku osudu i klevetanje, kojima se može nanijeti nepravda pojedincima ili skupinama. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske također smatra da se tamne strane novije hrvatske povijesti ne smiju prikrivati te da se ne smije sprječavati ničiji napor da se rasvijetli istina o njima. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatskea se zalaže da se sva zlodjela koja su se dogodila u Hrvatskoj budu sankcionirana. Svi zločini i zločinci moraju snositi odgovornost. Dijalog i snošljivost su sredstva za zajedničko prihvaćanje povijesnih činjenica, kao i sredstvo stvaranja dobre budućnosti.

 

Nacionalni interesi

Interesi zajednice izviru iz pojedinačnih interesa njezinih pripadnika i skupina unutar nje, oni nose pečat specifičnog iskustva nekog naroda i podložni su dinamici u skladu s javno oblikovanom općom voljom. Dok je donošenje političkih odluka tehnički određeno voljom većine naspram manjini, nacionalni interesi zahtijevaju veću razinu prihvatljivosti , odnosno usklađenosti interesa i pogleda što je moguće većeg broja aktera. Oni moraju odražavati potrebe svih dijelova društva i izraženu volju većine društvenih čimbenika, imati dugoročnu vrijednost i biti u skladu s okolnostima. Njihovo definiranje ovisi o stupnju političkog razvitka društva, odnosno zrelost i učinkovitosti njegovih dijelova, o razini političke naobrazbe građana, odnosno o njihovoj sposobnosti da se kvalitetno i sadržajno bave društvenim pitanjima koja su za njih važna. U procesima određivanja svojih nacionalnih interesa, Hrvatska mora uzeti u obzir interese i izraženu volju svojih građana, svoja specifična povijesna iskustva kao i međunarodne okvire u kojima ona kao država djeluje.

 

Unutarnja politika

Pojam unutarnje politike označava institucionalne uvjete, procese, sadržaje i rezultate društvenog djelovanja, koji imaju za cilj omogućiti određeni uzajamni odnos vrijednosti i dobara koji vrijedi za cijelo društvo. Suvremena društva posjeduju vrlo složeni instrumentarij utjecaja u području unutarnje politike, uključujući novčana sredstva, usluge i upravljanje procesima. Procesi unutar nekog društva obilježeni su odnosima sukobljavanja i suradnje. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske podupire politički pristup koji kao glavne čimbenike unutar društva vidi interesne skupine, stranke, parlament, vladu, državnu upravu te sadržaje i pravila političke kulture. Pri tome, politika ne smije biti sputana partikularnim interesima institucija i pojedinačnih interesnih skupina.

Oblikovanje političke volje odvija se u širokom području javnosti, u specifičnim uvjetima pojedinog društva i pod raznolikim utjecajima aktera. Opća volja, kao rezultat uzajamnog djelovanja različitih utjecaja u procesima oblikovanja javnog mnijenja, predstavlja legitimacijski mehanizam za donošenje političkih odluka. Građani moraju uživati zaštitu i osjećati se sigurno.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske svojim radom potiče sigurnost i slobodu, pravnu državu i poštivanje poretka utemeljenog na volji većine, uz poštivanje prava manjina.

 

Pravosuđe

Pravosudni sustav sastavni je dio trodiobe vlasti i jamac stabilnosti poretka. Neovisnost sudstva očituje se i u izostanku pritiska javnosti na pravosudna tijela. Zločin, posebice organizirani, a u prvom redu korupcija kao zlo rašireno u cijelome svijetu, često ima uzrok u neučinkovitoj državnoj upravi. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske suzdržava se od sudjelovanja u kampanjama kojima je za cilj javno prokazivanje mogućih krivaca. Umjesto toga, ona se aktivno zauzima za podršku učinkovitom pravosudnom aparatu, utemeljenom na načelima profesionalnosti i pravičnosti. Kažnjavanje počinitelja kaznenih djela, ma kakve vrste ona bila, jamstvo su održavanja javnog reda i preduvjet uspješnog društva. Ono međutim ne može biti prioritet političkog rada, koji osim na oblikovanje političke volje mora biti usmjeren na omogućavanje nesmetanog i uspješnog djelovanja državnih tijela. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske poziva sve političke čimbenike na poticanje procesa koji će omogućiti jačanje povjerenja u pravnu državu i osjećaj sigurnosti.

 

Lokalna i regionalna politika

Lokalna zajednica predstavlja temeljnu organizacijsku razinu političkog sustava, koju odlikuju preglednost i mogućnost oblikovanja politike u izvornom obliku neposrednog zajedništva. Lokalna i regionalna politika objedinjuje lokalnu i regionalnu samoupravu, upravu i lokalnu i regionalnu demokraciju. Politika u lokalnoj i regionalnoj zajednici oslanja se na tradicionalne odnose i sustave odlučivanja, a lokalne zajednice predstavljale su okvir za emancipaciju građanstva, koje oblikuje odnose u svojoj sredini u vlastitoj odgovornosti. Kreativnost, neposrednost i izvornost lokalnih zajednica, obogaćena nacionalnim političkim i gospodarskim konceptima, omogućuje prostor za supsidijarnost, načelo prema kojemu se odluke trebaju donositi na prikladnoj razini. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske potiče supsidijarnost, kako bi pomogla lokalnim i regionalnim zajednicama da dođu do riječi u procesima oblikovanja političke volje te zauzimanjem za zakonska rješenja koja jačaju ulogu lokalnih i regionalnih zajednica u procesima političkog odlučivanja o za njih važnim pitanjima. U oblikovanju politike na nacionalnoj razini potrebno je imati na umu potrebe i mogućnosti lokalnih i regionalnih zajednica, uzimajući u obzir njihove posebnosti.

 

Vanjska politika

Hrvatska je nakon više stoljeća života u ovisnosti o drugim silama, izborivši se za svoju neovisnost dobila prigodu sama oblikovati i usmjeravati vanjsku politiku. Kako bi vanjska politika bila uspješna, država u njezinu oblikovanju uzima u obzir povijesnu političku, gospodarsku i kulturnu baštinu, vlastite gospodarske i kulturne interese, a jedna od važnih odrednica vanjske politike jest i geopolitički položaj zemlje. U Hrvatskoj postoji potreba dogradnje snažne i učinkovite diplomatske mreže, kako bi se država nametnula kao ozbiljan i pouzdan partner u međunarodnoj zajednici, u svrhu zaštite vlastitih interesa i promicanja zajedničkih vrijednosti i metoda koji proizlaze iz njezine pripadnosti zapadnome svijetu, a napose Europskoj uniji. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske stavljat će u naročit fokus interesa srednjoeuropsku i sredozemnu narav Hrvatske. Usklađenost vlastitih interesa i konstruktivne uloge u širenju blagostanja u cijelome svijetu preduvjet je uspješne vanjske politike u 21. stoljeću. To pak zahtijeva kontinuirano razmatranje nacionalnih interesa, usklađeno djelovanje različitih državnih službi i političkih aktera te snažnu i iskrenu razmjenu s međunarodnim partnerima. Hrvatska se može nametnuti kao ozbiljan i pouzdan partner, što uključuje i njezino aktivno sudjelovanje u svjetskim procesima, posebice u okvirima Ujedinjenih naroda, NATO-a i Europske unije. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske smatra da Hrvatsku trebaju zastupati diplomati koji nisu podložni kratkoročnom političkom raspoloženju nositelja vlasti, a njihova lojalnost treba biti usmjerena prema domovini, a ne prema određenim političkim snagama. Gospodarska diplomacija treba biti važan dio diplomatskog aparata.

 

Obrana i sigurnost

Tijekom 20. stoljeća svijet je doživio temeljitu promjenu sigurnosne politike, posebice gledano iz perspektive Zapada. Ranije naglašena obrambena politika, koja je počivala uglavnom na konfrontaciji, tijekom hladnog rata postupno je ustupila mjesto politici popuštanja i dijaloga, zbog spoznaje o pogibelji gomilanja vojnih potencijala. Velike sile, a potom u prvom redu zapadne zemlje, počele su poklanjati sve veću pozornost međunarodnoj suradnji, razvijanju osjećaja suodgovornosti i mogućnostima dijaloga. U dijelu svijeta kojemu pripada Hrvatska, raste spoznaja da je nerazvijenost jedan od glavnih izvora sigurnosne nestabilnosti. Hrvatska je u sigurnosnom pogledu doživjela specifično iskustvo s obzirom na okolnosti u Europi krajem 20. stoljeća. Ona je neposredno nakon stjecanja neovisnosti bila izvrgnuta teškom obliku agresije, u kojoj je pokazala svoju žilavost, upornost, želju za preživljavanjem i sposobnost. Te vrijednosti valja dalje njegovati, imati na umu opasnosti, nestabilnost na istočnim granicama, ali i suodgovornost za izgradnju povjerenja u svijetu. Usprkos naporima međunarodne zajednice da stabilizira političko i sigurnosno stanje u jugoistočnoj Europi, taj prostor i dalje ostaje politički nestabilan. Hrvatska treba sa svojim istočnim susjedima graditi odnos razumijevanja i povjerenja, koji se temelji na obostranom uvažavanju kao i na iskrenom pristupu problemima iz prošlosti. Istodobno, Hrvatska mora voditi brigu o vlastitim potencijalima Hrvatskih obrambenih snaga, imajući u vidu i pripadnost NATO-u kao jamstvu sigurnosti i okviru za odgovornost i dijalog.

 

Gospodarstvo

Za Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske prihvatljivi su jedino gospodarski koncepti koji omogućuju blagostanje za sve građane. Stranka oblikuje vlastitu gospodarsku politiku na temelju toga načela, istodobno uzimajući u obzir okolnosti i uvjete svjetskog tržišta i potrebu slobodnog gospodarstva. Stranka polazi od pretpostavke da je uspjeh društva jedino moguć ako se ono oslanja na sposobnosti svojih građana. U izradi mehanizama gospodarske politike stranka će neprestano imati u vidu činjenicu da poduzetništvo svojim inicijativama i odgovornošću omogućuje blagostanje te da gospodarstvo ima smisla jedino ako je u službi općeg dobra. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske također ima na umu i skreće pozornost na činjenicu da gospodarska politika u Hrvatskoj, u uvjetima globalizacije, stoji pred izazovima prilagodljivosti, da mora uzimati u obzir okolnosti svjetskog tržišta i da mora poticati rješenja koja se mogu uspješno primijeniti na specifične uvjete hrvatskog društva. Savršeno gospodarsko rješenje ne postoji, ono se mora uvijek iznova tražiti na temelju stručnih spoznaja, poštujući ulogu poduzetnika kao pokretača gospodarskog razvitka, štiteći interese zaposlenika i socijalno ugroženih skupina, omogućujući održivi gospodarski razvitak i vodeći brigu o zaštiti specifičnih gospodarskih potencijala u Hrvatskoj. Stranka podupire sadržajnu javnu raspravu o različitim vidovima poduzetništva, njihovu mjestu i šansama u Hrvatskoj. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske također naglašava potrebu istraživanja izvora i mogućnosti korištenja energije, kako bi se omogućila održivost i konkurentnost. U uvjetima globalizacije, gospodarska politika mora nuditi odgovore na izazove i koristiti šanse što ih pružaju globalizacijski procesi. Stranka se zauzima za oblikovanje financijske politike, uključujući i poreznu i monetarnu politiku te politiku zaštite potrošača, koja će imati u vidu opasnosti pretjeranog zaduživanja, izazove gospodarskih i financijskih kriza i rizike tržišta, kao i pronalaziti ravnotežu između međunarodne međuovisnosti na jednoj i suverenosti, odnosno zaštite nacionalnih interesana drugoj strani.

 

Poljoprivreda i ribarstvo

Hrvatska raspolaže značajnim poljoprivrednim površinama, koje mogu biti izvor prehrane i ostvarivanja blagostanja velikom broju građana. Hrvatska posjeduje vrlo kvalitetne oranice i pašnjake, šume, predjele bogate ljekovitim biljem i tla pogodna za uzgoj voća, more i rijeke. Značajan dio tih izvora nije iskorišten ili ih se ne koristi na prikladan način, posebice glede velikih potreba za proizvodnjom kvalitetne i zdrave hrane. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske svjesna je tih mogućnosti i nastoji potaknuti iskorištavanje tih potencijala na najbolji način, uzimajući pritom u obzir potrebe svjetskog, napose europskog tržišta, kao i stručne spoznaje i pravne okvire na nacionalnoj i na europskoj razini. Imajući u vidu izazove globalnog tržišta, Hrvatska ima šansu dugoročno omogućiti na svome području bogatu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo uz iskorištavanje raznolikosti potencijala i s osloncem na tradicionalne metode, uz istodobnu brigu za zaštitu okoliša. Stranka potiče tehničku i tehnološku suradnju te razmjenu iskustava s kompetentnim partnerima u i izvan Europske unije u cilju razvoja industrije hrane, u skladu s tržišnim potrebama i štiteći interese hrvatskih građana. Hrvatska pritom treba koristiti i sudjelovati u razvitku novih tehnologija proizvodnje hrane, poticati rast modernih poljoprivrednih dobara i ribarske flote te poticati i unaprjeđivati suradnju prehrambene industrije s obiteljskim posjedima.

 

Turizam

Turizam je dugoročno najvažnija hrvatska gospodarska grana i temelj blagostanja u Hrvatskoj. Hrvatska je prepoznatljivo turistično odredište u svijetu, za što su zaslužni položaj i raznolikost prostora, ljepota prirode kao i bogatstvo kulturnih spomenika. Osim toga, Hrvatsku odlikuju i čine primamljivom očuvan okoliš i kvalitetna hrana, ali i iskustva i obrazovanost onih koji žive od turizma. Hrvatska međutim može privući još više gostiju, a posebice su vidljive mogućnosti u produljenju turističke sezone, odnosno omogućavanju turističke ponude i izvan tradicionalne sezone. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske podupire napore razvitka ponude i u kontinentalnim dijelovima zemlje, računajući na brojne turiste zainteresirane za odmor u prirodi ili za posjet gradovima i kulturnim spomenicima. Jačanje konkurentnosti hrvatskog turizma treba ići ruku pod ruku s brigom za okoliš, na temelju spoznaje da prirodna bogatstva nisu potrošna roba nego Božji dar koji valja čuvati kako bi ljudi mogli u njemu trajno uživati. Dugoročna strategija hrvatskog turizma treba uzimati u obzir izazove što ih turizam donosi u gospodarskom, kulturološkom i ekološkom kontekstu.

 

Rad

Pravo na rad jedno je od temeljnih ljudskih prava i potreba. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske stoga će iskoristiti sve svoje mogućnosti kako bi država omogućila građanima da rade i da za svoj rad dobiju prikladnu nagradu. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske prijatelj je radnika i poslodavaca, uz stalni rad na vlastitom gospodarskom programu ona će neprestano poticati dijalog između njih. Kapital i rad su ne samo potrebni, nego moraju biti i nerazdvojni. Usklađivanje interesa zaposlenika i poslodavaca, koji vode općem napretku društva, treba biti usmjereno na ostvarenje visoke zaposlenosti i na povećanje općeg blagostanja. Ono zahtijeva zajedničke napore zaposlenika, poslodavaca, politike i drugih društvenih institucija. Stranka naglašeno podupire poduzetničku inicijativu u cilju stvaranja radnih mjesta, uz istodobnu zaštitu vrijednosti rada. Stranka potiče državu na poduzimanje sustavnih i učinkovitih mjera brige za nezaposlene, aktivnim razmatranjem mogućnosti njihova zapošljavanja uključujući i potrebno dodatno obrazovanje. U okviru svoje gospodarske politike, ali i djelovanja u drugim područjima politike, Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske potiče strategiju suzbijanja sivog gospodarstva, koje nanosi štetu ne samo državi a time i općem dobru, nego i pojedinačno onim građanima koji sudjeluju u poslovima izvan pravnih okvira i bez odgovarajuće socijalne zaštite.

 

Promet

Hrvatska raspolaže solidno izgrađenom mrežom cesta i autocesta, koju je potrebno održavati i dalje nadograđivati. Uz to, Hrvatskoj je potrebna moderna željeznička mreža, kako bi se omogućio brz i jednostavan prijevoz robe i udoban i siguran prijevoz putnika te stvorili bolji preduvjeti za razvitak gospodarstva. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske podupire sudjelovanje Hrvatske u europskim cestovnim i željezničkim koridorima, kojima se omogućuje stvaranje snažnih prometnih čvorišta u Hrvatskoj, posebice u željezničkom i brodskom prometu. Suvremena gospodarska kretanja zahtijevaju sve veću mobilnost ljudi kao i sve veći protok robe, što jača izazove koji se postavljaju pred prometnom politikom. Specifični teritorijalni oblik Hrvatske, posebice imajući u vidu brojne otoke, zahtijeva kontinuiran i sustavan rad na prometnoj integraciji zemlje. Istodobno, gospodarske a napose turističke potrebe, nalažu sustavan razvitak prometne infrastrukture, cesta i autocesta, željeznica, pomorskih veza i riječnih plovnih puteva kao i zračnog prometa. Hrvatska je zemljopisno smještena u Srednjoj Europi i Sredozemlju, što joj otvara mogućnosti uključivanja u brojne međunarodne prometne pravce. Konkurentnost Hrvatske ostvaruje se i na temelju hrvatske prometne ponude i njezine konkurentnosti u međunarodnim okvirima. I u planiranju prometa, potrebno je imati obzira prema okolišu i sustavno se brinuti o njegovoj zaštiti.

 

Kultura

Kultura kao skupni pojam za sve rezultate ljudskog uma i rada određuje identitet pojedinca, skupine i naroda. Kultura je, kao identifikacijski i komunikacijski mehanizam, istodobno izraz posebnosti i izraz povezanosti. Hrvatska je, sa svojim bogatim kulturnim naslijeđem i kreativnim potencijalima, ukorijenjena u zapadnoj kulturi. U njoj se na poseban način prožimaju bogatstva kulturne tradicije Srednje Europe i Sredozemlja te utjecaji drugih kulturnih podneblja. Hrvatska raspolaže izvanrednim kulturnim bogatstvima, koja su i formalno prepoznata kao dio svjetske kulturne baštine i kao takva uvrštena na UNESCO-ov popis zaštićenih kulturnih dobara. Kao stjecište različitih kulturnih utjecaja, Hrvatska se odlikuje i kulturnom raznolikošću, koja obogaćuje društvo u svim njegovim segmentima i pruža velike mogućnosti razmjene s drugim zemljama. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske zauzima se za sustavnu potporu zaštiti i promicanju hrvatskih kulturnih dobara, uzimajući u obzir i različite vidove kulture. Hrvatska vanjska kulturna politika treba biti u službi zaštite hrvatskih kulturnih interesa, uz istodobno poticanje kulturne razmjene. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske također se zauzima za snažnu potporu kulturnim projektima među Hrvatima u inozemstvu, kao i njegovanju kulturnih bogatstava nacionalnih manjina u Hrvatskoj.

 

Obrazovanje

Obrazovanje je sastavni dio društvenog života koji se odnosi na duhovni život pojedinca i čiji je smisao u održanju, reprodukciji te duhovnom i materijalnom napretku društva. Obrazovni procesi, čiji nositelji mogu biti država ili privatni čimbenici, događaju se pod nadzorom države i u zajedničkoj odgovornosti obitelji i države. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske posebice naglašava ulogu obrazovanja u očuvanju vrijednosti i osposobljavanju pojedinca za suočavanje s izazovima. Obrazovanje je temelj osobnog uspjeha i uspjeha društva kao cjeline, stoga školski programi trebaju odražavati prilagođenost potrebama pojedinca i društva i omogućavati kompetentnost, konkurentnost i napredovanje u spoznaji. Obrazovni sustav treba također omogućavati zainteresiranim pojedincima osposobljavanje za kasnije sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima. Budući da obrazovanje, kao i odgoj, omogućava sposobnost za snalaženje i preuzimanje odgovornosti u društvu, obrazovni sustav mora obuhvaćati i programe političke izobrazbe, zajedno s političkim čimbenicima i medijima.

 

Zdravstvo

Hrvatski zdravstveni sustav temelji se na kontinuitetu kvalitetne zdravstvene zaštite, iskustvu i sposobnostima djelatnika u zdravstvu kao i na općoj svijesti o potrebi sveobuhvatne brige za zdravlje. Zdravstvena zaštita u suvremenome svijetu uživa blagodati tehnološkog napretka, koji donosi uvijek nove metode zaštite zdravlja i liječenja, ali je izložena i gospodarskim izazovima zbog izdataka što ih stvara. Razvijeni zdravstveni sustav mora pružati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu koja uključuje zdravstvenu izobrazbu i prevenciju, omogućavati prikladno liječenje oboljelima i njegu onima kojima je ona potrebna. Zdravlje ne smije biti predmet kompromisa niti kalkulacija, a država mora pronaći mehanizme učinkovitosti sustava s obzirom na gospodarske uvjete. Hrvatska posjeduje stručne potencijale za sustavna istraživanja metoda zaštite i liječenja. Istodobno, hrvatski zdravstveni sustav mora uzeti u obzir demografska kretanja i prilagoditi svoje potencijale potrebi primjerene zaštite starijih osoba. Poteškoće s kojima se susreću i bolesnici i medicinsko osoblje mogu se dijelom ukloniti općom borbom protiv siromaštva i razvojem gospodarstva.

 

Socijalna zaštita

Društvo blagostanja ogleda se i u zaštiti nemoćnih, onih koji nemaju šansu iskoristiti svoje sposobnosti, ljudi koji iz bilo kojeg razloga nisu u stanju sami osigurati vlastitu egzistenciju. Hrvatskoj je potrebna strategija socijalne zaštite, koja na jednoj strani omogućuje da ljudi na temelju svoga rada steknu uvjete za socijalnu zaštitu ukoliko je to potrebno, kao i da svim nemoćnima pruži mogućnost života dostojna čovjeka. Posebnu brigu zaslužuju nezaposleni, bolesni i ljudi bez obiteljskog utočišta. Sustav socijalne zaštite naglašava odgovornost uspješnih, poduzetnici i zaposleni izravno i posredstvom države na svoja leđa preuzimaju teret brige za nemoćne. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske zauzima se za Hrvatsku kao društvo solidarnosti, koja se očituje ne samo u djelovanju državnih institucija i nadležnih profesionalnih ustanova, nego i na angažmanu građana u okvirima udruga i inicijativa. Hrvatskoj su potrebne stručne procjene socijalne slike društva, uključujući i istraživanja rizika i poticanje na socijalno odgovorno ponašanje. To se odnosi na institucije i poduzeća, koja su pozvana na socijalnu odgovornost, kao i na promicanje metoda i oblika ponašanja pojedinaca kako bi izbjegli socijalne nedaće. Stranka se zauzima za socijalnu sliku Hrvatske u kojoj se ogleda zajednička odgovornost države i društva.

 

Znanost i tehnologija

Hrvatski su znanstvenici tradicionalno davali i daju značajan doprinos svjetskoj znanosti. Stranka se snažno zauzima za sustavno poticanje znanstvenih istraživanja na državnoj razini kao i na razvitak institucionalnih okvira za razvoj znanosti. Pri tome je potrebno uvijek iznova obratiti pozornost na znanstvene potencijale kojima Hrvatska raspolaže, kao i sustavno razvijati znanstvene institucije i koliko je god moguće usklađivati strategije znanstvenog rada s potrebama društva, a posebice iskorištavati znanstvene potencijale za razvitak gospodarstva. Hrvatski znanstvenici mogu biti nositelji razvitka novih tehnologija i u tome moraju uživati svekoliku sustavnu podršku države. Hrvatskoj je potreban novi pristup inovacijama, koje valja sustavno podupirati imajući u vidu stvarne potrebe društva i tržišta, posebice uzimajući u obzir uporabljivost inovacija. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske naglašeno se zauzima za razvoj i primjenu tehnologija u gospodarstvu. Održive tehnologije, tehnologije koje se oslanjaju na potrebu zaštite okoliša, obnovljivi izvori energije moraju se ugraditi u strategijske programe razvitka Hrvatske, pri čemu valja voditi brigu o konkurentnosti, ali i o šansama i rizicima tehnologije.

 

 Okoliš

Priroda je dana na raspolaganje ljudima za odgovorno upravljanje. Priroda je izvor života, a njezino ugrožavanje djelovanjem ljudi posljedica je neodgovornosti i neznanja. Prirodna raznolikost veliko je i iznimno bogatstvo Hrvatske i jedna od važnih odrednica njezina identiteta, bilo da je riječ o kopnu ili moru. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske naglašava potrebu ugradnje brige za okoliš u različite vidove politike. Opće blagostanje dugoročno je moguće ostvarivati samo uz zaštitu prirode, što podrazumijeva smišljene postupke u organizaciji života, gospodarenje otpadom i sprječavanje onečišćenja te oblicima ponašanja koji nisu na štetu okoliša. Industrija, kao grana gospodarstva koja u velikoj mjeri zadire u okoliš, nalazi se pred izazovom održivog razvoja. Stoga se industrijska politika u Hrvatskoj treba oblikovati imajući na umu njezin dugoročni utjecaj na životnu sredinu, a potreba takvog istog pristupa nameće se i kad je riječ o prometnoj politici. Hrvatskoj također potreban sustavni pristup izazovima klimatskih promjena, koji je potrebno oblikovati u suradnji s drugim državama.

 

Šport

Hrvatska se u športu nalazi među velikim svjetskim silama, a u nekoliko disciplina Hrvatska je među vodećim nacijama u svijetu. To ukazuje na velike potencijale naroda koji voli šport i dokazivanje na športskim borilištima. Istodobno, svojim uspjesima hrvatski športaši pridonose ugledu Hrvatske u svijetu. Šport je međutim prije svega oblik ljudske djelatnosti koji koristi zdravlju i potiče snagu duha, omogućuje druženje i svojom natjecateljskom dimenzijom pruža mogućnost za usvajanje socijalnih vještina. U športu, bilo profesionalnom ili amaterskom, svakodnevno se vide primjeri upornosti, profesionalnosti i samopouzdanja. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske zalaže se za sustavno poticanje profesionalnog i amaterskog športa, promicanjem konkurentnosti, ljepote druženja i zdravog života. Za to su potrebni dugoročni programi, koji uzimaju u obzir specifične potrebe športa, kao što su rad klubova i društava, omogućavanje potrebne infrastrukture, obrazovanje voditelja i planiranje vremena. U športu je potrebno podizati kvalitetu ondje gdje je moguće, a napose u profesionalnom športu valja ustrajati na transparentnosti i njegovoj integraciji u društvene procese, kako bi se time pridonijelo općem dobru. Javno ulaganje u profesionalni šport ne treba prelaziti mogućnosti gospodarstva i time ograničavati ulaganja u druge korisne društvene djelatnosti poput brige za obitelj, obrazovanje ili znanost.

 

Obitelj

Obitelj je temeljna društvena zajednica i pruža preduvjet za razvitak zdravog i uspješnog društva. Brak je zajednica muškarca i žene, koju država podupire omogućujući im da uspješno žive, rađaju i odgajaju djecu. Obitelji u Hrvatskoj ugrožene su gospodarskim i socijalnim tegobama kao i trendovima povećanja broja izvanbračnih zajednica i samačkih kućanstava te smanjenjem nataliteta. Obitelj je važna kao gospodarski čimbenik, kao rasadište i zaštitnik vrijednosti i kao poželjna zajednica u kojoj pojedinac uživa zaštitu i potporu te doživljava ljudskost. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske poštuje svakog pojedinca te uzima u obzir mogućnost da on zasniva životne zajednice u skladu sa svojim sklonostima. Ne miješajući se u privatne odnose građana, stranka se protivi zakonskom izjednačavanju drugih životnih zajednica s obitelji, koja počiva na zajedništvu muškarca i žene. Stranka se zauzima za sustavne poticaje obitelji i rađanju djece, kao i stvaranju gospodarskih uvjeta koji će pogodovati zasnivanju i rastu obitelji. Sustav obrazovanja mora uzeti u obzir ulogu obitelji kao temeljne zajednice koja je oslonac pojedincu i koja mu usađuje temeljne životne vrijednosti.

 

Demografija

Hrvatska je već godinama suočena s opadanjem prirodnog prirasta. Uz potporu obitelji, razradu gospodarskih i socijalnih mjera koje će poticati natalitet, potrebna su i dodatna rješenja kako bi se zaustavio proces starenja hrvatskog društva i smanjenja broja stanovnika. Hrvatska je kao zapadna zemlja i članica Europske unije izložena procesima useljavanja iz siromašnijih i nestabilnih dijelova svijeta, ali je istodobno još uvijek suočena s problemom iseljavanja. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske zauzima se za stručno proučavanje pojava slabljenja prirodnog prirasta i depopulacije na jednoj i useljavanja na drugoj strani te nastoji izraditi koncepte uz pomoć kojih bi se Hrvatska mogla uspješno nositi s njima. Pretpostavljeni gospodarski rast učinit će Hrvatsku još atraktivnijom za potencijalne useljenike i uz istodobnu potrebu za dodatnom i kvalitetnom radnom snagom. Useljavanje nosi tradicionalno sa sobom opasnosti dugoročne marginalizacije, društvene nejednakosti i napetosti. Stranka podsjeća da su brojne slobodne države desetljećima pružale utočište Hrvatima koji su zbog progona morali otići iz Hrvatske i omogućavale im slobodno političko djelovanje, te stoga Hrvatska treba imati posebno razumijevanje za strance koji iz sličnih razloga u njoj traže zaštitu. Stranka nastoji izraditi koncepte koji će omogućiti prihvatljivu razinu prirodnog prirasta, osmišljene i uspješne programe prihvaćanja useljenika i njihove integracije u cilju razvitka hrvatskog društva i očuvanja njegove prepoznatljivosti. Obrazovna politika, politika tržišta rada, socijalna politika i drugi vidovi politike trebaju uzeti u obzir te izazove. Stranka će dodatno poticati hrvatske građane da ne napuštaju domovinu te da iskoriste svoje sposobnosti na korist sebi i društvu.

 

Mladež

Mladi pripadnici društva čine snažan kreativni potencijal društva i potiču kritički pristup društvenim pitanjima. Društvo i politički sustav trebaju se osloniti na inovativnu snagu mladeži, a mladež kao društvena kategorija zahtijeva posebnu zaštitu. Mladež oblikuje i razvija društvene trendove koji mogu prerasti u ozbiljne koncepte uređenja društvenih odnosa, a supkultura koja se također uglavnom javlja u redovima mladeži često predstavlja indikator odnosa u društvu.Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske posvećuje pozornost stanju i interesima mladeži, omogućujući da mladi i u njezinim redovima izražavaju svoje poglede i ciljeve, a na razini političkog sustava zauzima se za podršku roditeljima u odgoju djece. Na nacionalnoj razini, postoji potreba oblikovanja programa koji omogućuju osobnu perspektivu mladima, razmatraju njihovu ulogu u različitim vidovima politike te potiču kreativnost, optimizam i poduzetništvo mladih ljudi. U Hrvatskoj postoji potreba etabliranja mladih kao aktera, uzimajući u obzir poglavito njihovu inicijativu. Spremnost mladih na angažman može biti važan oslonac u suočavanju s društvenim izazovima. Mladi u politici nisu ukras, nego čimbenici koji svojim angažmanom stječu iskustva potrebna za preuzimanje odgovornosti, dok istodobno svojim inicijativama obogaćuju političku raspravu i pomažu ispravljati političke pogreške. U oblikovanju obrazovne politike, posebnu pozornost valja posvetiti njezinu utjecaju na buduće šanse mladih i potrebu njihova suočavanja s političkim, gospodarskim i etičkim izazovima.

 

Stariji pripadnici društva

Struktura današnjih društava obilježena je sve duljim životnim vijekom i starenjem društva, što iziskuje povećanu brigu za starije osobe. Istodobno, starenje stanovništva otežava financiranje mirovina, odnosno životnih potreba onih koji su završili radni vijek. Briga za starije temelji se međutim ne samo na pukoj odgovornosti, nego i na spoznaji da su oni izgrađivali društvo i nosili teret njegova održanja i napretka. Suvremeno hrvatsko društvo mora vraćati dug svojim starijim pripadnicima i biti prepoznatljivo kao ono koje se dosljedno brine za njih i omogućava im da se osjećaju kao njegovi vrijedni članovi. Riječ je međutim o izazovu koji iziskuje posebne napore, odnosno prilagodbu sustava mirovinske zaštite novim okolnostima, izazovu s kojim je suočena čitava Europa. Stoga Hrvatska treba u dijalogu s europskim partnerima i uzimajući u obzir vlastite potrebe i potencijale, raditi na osmišljavanju novog pristupa mirovinskoj zaštiti. Istodobno, društvo i država pozvani su na pronalaženje prikladnih rješenja koja će starijim pripadnicima društva omogućiti integriranost u društvo i svijest o vlastitoj vrijednosti i pružiti im mogućnost da različitim oblicima društvenog angažmana daju doprinos razvitku i dobrobiti čitavog društva.

 

Ljudska prava

Ljudska prava predstavljaju onu skupinu prava koja pripadaju svim ljudima jednako, bez obzira na njihovu dob ili pripadnost rasama, etničkim, socijalnim ili nekim drugim skupinama. Ljudska su prava jedna od najvažnijih stečevina demokracije, ona osim toga predstavljaju srž politike koja čovjeka vidi kao središte stvaranja. Ona se očituju jednakošću pred zakonom, jednakim šansama, zaštitom nemoćnih kao i zaštitom manjina. Pitanje ljudskih prava, zbog globalizacijskih procesa i sve većeg uzajamnog prožimanja društava nadišlo je nacionalne granice. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske kao svoju zadaću vidi poštivanje i zauzimanje za zaštitu ljudskih prava i u Hrvatskoj i u međunarodnim odnosima. Borba protiv siromaštva također je jedan od mehanizama boljeg ostvarenja ljudskih prava.

 

Mediji

Mediji imaju središnju ulogu u oblikovanju javnog mnijenja kao legitimacijskog mehanizma za donošenja političkih odluka. Glas naroda kao suverena na čijoj se volji temelje zakoni, u složenom sustavu predstavničke demokracije i u uvjetima novih medija zahtijeva posebnu pozornost, kako bi se omogućilo da građani doista sudjeluju u artikuliranju opće volje. Ti procesi podrazumijevaju brigu za pluralizam mišljenja, reprezentativnost i poticaj razvijanja demokratske zrelosti i svijesti građana. Među temeljne zadaće medija spadaju informiranje te pomoć građanima u oblikovanju mišljenja i kritike. Kao akteri u informiranju, mediji su kreatori javnog mnijenja, što ukazuje na njihovu odgovornost za društvo. Mediji u Hrvatskoj još su uvijek, iz personalnih razloga ili zbog preuzimanja tradicionalnih matrica, pod utjecajem totalitarnih iskustava iz prošlosti, što ukazuje na potrebu naglašenog promicanja demokratskih vrijednosti i metoda. Osim toga, stanje na medijskom tržištu zahtijeva posebnu pozornost usljed brige za pluralizam i neovisnost medija i novinara. Novi mediji predstavljaju izazov u svijetu općenito, njihova pojava omogućuje nove oblike informiranja i političkog utjecaja, što se odražava i na strukturu političkih procesa. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske podupire raspravu o ulozi medija i dijalog s njima, kao i zakonska rješenja koja podupiru kvalitetu, pluralizam i neovisnost medija, kako bi na odgovarajući način ostvarili svoje poslanje.

 

Hrvati u inozemstvu

Veliki dio hrvatskog naroda živi izvan granica Republike Hrvatske, što u Bosni i Hercegovini u kojoj su konstitutivni narod, što u drugim susjednim državama u kojima uglavnom tradicionalno žive kao autohtone nacionalne manjine, što po cijelome svijetu, u zemljama u koje su se iselili ne uvijek svojom voljom nego potaknuti progonima i gospodarskim nedaćama tijekom novije povijesti. Svi oni čine dio hrvatskog naroda. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske podsjeća da se hrvatska državotvorna misao tijekom 20. stoljeća na poseban način njegovala među Hrvatima u inozemstvu, zahvaljujući slobodnim društvima u kojima su živjeli. Stranka također upozorava na činjenicu da Hrvati iz inozemstva svojim čestim boravcima u domovini daju značajan prilog razvitku hrvatskog turizma, a napose da njihove uplate u prvim desetljećima hrvatske neovisnosti predstavljaju izuzetno važan doprinos hrvatskom gospodarstvu. Nadalje, Hrvati u inozemstvu, bili oni konstitutivni narod, nacionalna manjina ili iseljenička skupina, predstavljaju važan most između Hrvatske i drugih zemalja te kao takvi potiču gospodarsku, kulturnu, znanstvenu i druge vidove razmjene. Stranka se zauzima za jačanje veza Hrvatske s Hrvatima izvan njezinih granica i za njihovo uključivanje u procese u Hrvatskoj. Hrvatske vlasti trebaju omogućiti hrvatskim znanstvenicima i poduzetnicima iz iseljeništva da zasnivaju projekte u domovini. Hrvati u Bosni i Hercegovini zaslužuju posebnu brigu Hrvatske, zbog činjenice da predstavljaju konstitutivni narod u državi koja je susjed Hrvatskoj kao i zbog potrebe za zaštitom njihovih specifičnih interesa.

 

Savezi i udruge

Potrebe, interesi i želje građana važan su temelj razvitka društva i političkog sustava. Državne institucije trebaju oblikovati što bolje okvire za uspješno društvo i poticati njegov razvitak, ali građanske inicijative, udruge i savezi predstavljaju pokretačku snagu društvene dinamike, daju poticaj institucijama i usmjeravaju ih. Ni jedna predstavnička demokracija ne može biti učinkovita ako se ne osloni na angažman većeg broja građana, neovisno o tome na koji se način to ostvaruje. Društveni dijalog, u koji su uključeni relevantni društveni čimbenici, omogućuje taj angažman i uključuje građane u političke procese. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske sama će uključivati građanske inicijative u svoje djelovanje i davati poticaj njihovu radu. Stranka potiče djelovanje građanskih inicijativa, pokretanje dobrotvornih akcija i rad odgovarajućih ustanova, društveni angažman Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica, djelovanje športskih udruga, dobrovoljnih vatrogasnih društava i službi pomoći, kao i općenito nevladinih udruga koje promiču opće dobro. Pri tome, stranka će uzimati u obzir reprezentativnost udruga, odnosno brojnost građana koji podupiru njihov rad ili njihove pojedinačne akcije. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske zauzima se za stvaranje zakonskih okvira koji će poticati angažman u društvu.

 

Europa

Hrvati su dio europskog kulturnog kruga i njihovo političko iskustvo, kao i opće vrijednosti društva, u velikoj se mjeri podudara s iskustvima i vrijednostima drugih europskih naroda. Europski kulturni krug znači prošireno područje povijesnog iskustva koje se proteže ne samo na jedan narod, nego na sve narode unutar toga kruga, to znači zajedničko iskustvo iz kojega proizlaze i zajedničke vrijednosti. A vrijednosti su temelj odnosa u svakom društvu. Modeli društvenih odnosa koji su se tijekom stoljeća razvijali u Europi nose snažan pečat judeokršćanske civilizacije i iz nje crpe svoja načela. Na njezinim zasadama izrastao je ne samo kulturni identitet Europe, nego su se na vrijednosnom sustavu koji nudi ta civilizacija razvijali i koncepti međuljudskih, društvenih odnosa pa time i koncepti politike. Suvremene zapadne demokracije nastale su na iskustvu kršćanske civilizacije iz koje crpe svoja načela. EU je nastala kao odraz težnje za mirom i razvija se kao odgovor na izazove globalizacije i jačanjem blagostanja na temelju suradnje i zbližavanja. EU je zamišljena kao zajednica jednakih šansi i stranka snažno podupire tu njezinu dimenziju. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske kao hrvatska i europska stranka, poziva se na civilizacijske vrijednosti koje su odlikovale Europu tijekom njezine povijesti, kao i na ideje mira i suradnje na kojima je stvarana Europska unija i u skladu s time vidi daljnji razvitak Hrvatske kao europske države.

 

Programske osnove usvojene su na osnivačkoj skupštini Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske u Zagrebu, 21, lipnja, 2014.

 

 

Predsjednica Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske  – BDSH

Zlata Velat

 

 

Visit Us On Facebook