Grobovi im nikad oprostiti neće

 

Bilo je i vrijeme, maslinova grana
kao simbol mira iz mog rodnog kraja
sada jauk djece i plač sa svih strana
životna je slika moga zavičaja

Bilo je i vrijeme, kao galeb mira
sad Hrvatska moja trpi, stenje, plače
svaka topla suza srce moje dira
što je više lome, to je volim jače

Grobovi im nikad oprostit ne mogu
zbog nedužnih ljudi koji život gube
grobovi za mladost i molitve Bogu
gdje žalosne majke mrtve usne ljube

Grobovi im nikad oprostiti neće
ako ljudska mržnja ljubav ne prihvati
grobovi u žitu vjekovima klet će
zaboravit nikad neće ih Hrvati

(Mate Mišo Kovač – Dušan Šarac – Pere Picukarić – Stipica Kalođera)

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske (BDSH) nekoliko puta je pisala o nadgrobnim spomenicima koji slave agresora, vrijeđaju patnju i bol stradalnika Domovinskog rata i hrvatskog naroda.

  • BDSH smatra kako je Vlada Republike Hrvatske u svom odgovoru na pitanje zastupnika Hrvatskog sabora gos. Mire Bulja vezano za uklanjanje nadgrobnih četničkih natpisa Vukašinu Šoškočaninu, Vojislavu Miliću, Mili Babiću, spomeniku pripadniku Knindži u Kistanjama i pobunjenim Srbima u Brđanima, navodeći kako kazneno zakonodavstvo ne propisuje načine ili postupak uklanjanja postavljenih spomenika ili obilježja te u tom smislu ne predstavlja temelj za uklanjanje spornih objekata iz predmetnog pitanja, grubo prekršila odredbe Deklaracije o Domovinskom ratu , te svojim stavovima i objašnjenjima u pronalaženju izgovora u “zakonskim propisima” zauzela dvojake kriterije prema spomenicima HOS-a, legitimne vojne jedinice Hrvatske vojske i prema agresoru.  

UDHOS Grada Zagreba uz suglasnost općine Jasenovac 05.11.2017. podignula je na pročelju zgrade na Trgu kralja Petra Svačića u Jasenovcu (izvan područja Spomen područja Jasenovac) spomen ploču u sjećanje na 11 poginulih pripadnika 1. satnije ‘Ante Paradžik’ Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), koji su stradali na tom području.

Pod velikim, neosnovanim i sramnim pritiskom Vlade Republike Hrvatske uz prethodni dogovor sa predstavnicima braniteljskih udruga HOS-a i u suradnji s obiteljima poginulih čija se imena nalaze na spomen ploči, spomen ploča je izmještena u Novsku u rujnu 2017. godine. Predsjednik Saveza udruga dragovoljaca HOS-a Borislav Barišić 08.09.2017. u izjavi za javnost kazao je kako su sa Vladom Republike Hrvatske uz dogovor o izmještanju spomenika HOS-ovcima iz Jasenovca u Novsku, pregovarali i oko 39 spornih spomenika agresorima te dogovorili kako će sporni spomenici biti riješeni u narednih mjesec dana.

Iako se spomenik poginulim pripadnicima HOS-a iz Jasenovca i spomenici agresora ne mogu uspoređivati ni u jednom segmentu, u potpunosti je neshvatljiv Odgovor vlade na zastupničko pitanje gos. Bulja iz siječnja ove godine o sramotnim spomenicima koji omalovažavaju domovinski rat i hrvatski narod

 

Aleja "osloboditelja" - groblje šajkača u Vukovaru, sagrađeno na privatnim parcelama od kojih su većina vlasnici Hrvati.

 

==================================================================

Vladin odgovor na zastupničko pitanje Mire Bulja o četničkim spomenicima.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje Mire Bulja, u vezi s postavljenim spomenicima
– odgovor Vlade

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Miro Bulj, postavio je, sukladno sa člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), zastupničko pitanje u vezi s postavljenim spomenicima.

Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći odgovor:

Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske ne propisuje načine ili postupak uklanjanja postavljenih spomenika ili obilježja te u tom smislu ne predstavlja temelj za uklanjanje spornih objekata iz predmetnog pitanja. Takvi spomenici ili obilježja mogli bi se ukloniti ako su rezultat kakvog kažnjivog djela, pa u tom kontekstu, skrećemo pažnju na činjenicu da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela Odluku o osnivanju Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Zadaća spomenutog Vijeća je predložiti Vladi Republike Hrvatske sveobuhvatne preporuke usmjerene na suočavanje hrvatskog društva s nedemokratskom prošlošću i preporuke za pravno uređivanje isticanja sadržaja kojima se veličaju nedemokratski ili zločinački režimi, što bi predstavljalo pravni temelj za onemogućavanje postavljanja ili uklanjanje postavljenih spomenika ili obilježja.

Nadalje, odredbom članka 11. stavka 4. Zakona o grobljima (Narodne novine, br. 19/98, 50/12 i 89/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) propisano je da natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. Prema odredbi članka 18. toga Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi propise, između ostalog, o uvjetima upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem.

Sukladno odredbi članka 2. stavka 1. podstavka 12. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, broj 112/17) bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi grobnica i spomenik na groblju. U slučaju ako se gradi spomenik izvan groblja za isti je sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 i 20/17) potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Prema Zakonu o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 153/13) nadzor nad građenjem spomenika za koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu obavlja građevinska inspekcija ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, dok nadzor građenja spomenika koji se grade bez građevinske dozvole, glavnog projekta, odnosno drugog akta i na temelju rješenja koje se donosi na temelju propisa kojima se uređuje komunalno gospodarstvo obavlja upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno jedinstveni upravni odjel na čijem se području gradi, odnosno provodi zahvat u prostoru. Poslove nadzora koje na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji obavlja upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva provode komunalni redari koji imaju ovlasti obavljanja nadzora propisane tim Zakonom.

Imajući u vidu navode iz zastupničkog pitanja, te mogućnost da bi se u navedenim slučajevima moglo raditi o radovima, odnosno građevinama za čije je izvođenje, odnosno građenje potrebna građevinska dozvola, odnosno glavni projekt, predmetno zastupničko pitanje dostavljeno je na nadležno postupanje građevinskoj inspekciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja radi utvrđivanja činjeničnog stanja, te poduzimanju zakonom propisanih mjera ovisno o utvrđenom stanju.

Nadalje, građevinska inspekcija Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Područne jedinice u Vukovaru, Područne jedinice u Karlovcu, Područne jedinice u Šibeniku, te Područne jedinice u Sisku obavila je izvide na lokacijama navedenim u predmetnom zastupničkom pitanju i utvrdila sljedeće:

– spomen-ploča Vukašinu Šoškočaninu nalazi se na grobnici obitelji Šoškočanin na groblju u Borovu
– spomen-ploča Vojislavu Miliću postavljena je na groblju u Borovu
– spomenik Mili Babiću nalazi se na groblju u selu Trupinjak, općini Krnjak
– spomenik Milanu Krneti nalazi se na groblju Bezbradice pored Kistanja.

Vezano uz postavljeni križ u Brđanima utvrđeno je da se na k.č. 204/2 k.o. Brđani nalaze izgrađene dvije sakralne građevine pravoslavne crkve s time da je jedna građevina izgrađena prije 2. svjetskog rata te je 2015. godine obnovljena i sada je u funkciji, dok je druga građevina izgrađena tijekom 1973. godine, ali do danas nije u potpunosti završena i stavljena u funkciju, odnosno ista se ne koristi.

Pored tih sakralnih građevina izvedeni su radovi građenja sakralnog obilježja koje je u naravi betonski temelj tlocrtne veličine 270×300 cm, visine 70 cm, a na kojem je izveden betonski križ visine 190 cm. Investitor je od nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo u Sisku pribavio očitovanje, klase: 361-01/16-01/104, urbroja: 2176/01-09/03-16-2 od 7. srpnja 2016. godine u kojem se navodi da se sukladno odredbi članka 2. stavka 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br. 79/14, 41/15 i 75/15) bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini može graditi spomeničko ili sakralno obilježje tlocrtne površine do 12 m2 i visine do 4 m od razine okolnog tla.

Dana 14. srpnja 2016. godine Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena općina Petrinja dostavila je suglasnost Općine Sunja, klase: 361-01/16-01/10, urbroja: 2176/17-01-16-02 od 11. srpnja 2016. godine za izgradnju vjerskog obilježja pored hrama Svetog velikomučenika Georgija u Brđanima, tj. za građenje spomenutog betonskog stupa i betonskog križa bez postavljanja pisanog teksta na istom.

Slijedom izloženog, imajući u vidu činjenicu da se radi o spomenicima izgrađenima na groblju, odnosno sukladno odredbama spomenutog Pravilnika, te da je pitanje uređenja groblja i upravljanje grobljima u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, obavještavamo vas da je kontrola usklađenosti spomenika iz predmetnog zastupničkog pitanja s važećim propisima u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, odnosno komunalnih redara, pa je radi provedbe spomenute kontrole predmetno pitanje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dostavilo Općini Borovo, Općini Krnjak, Općini Kistanje i Općini Sunja na nadležno postupanje sa zahtjevom da se o utvrđenom obavijesti to Ministarstvo.

Eventualna potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika dat će Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

=================================================================

U objašnjenju oko križa u Brđanima, Vlada Republike Hrvatske nije navela da su na križu trebala biti ispisana imena “civilnih stradalnika iz sela Brđana” u Domovinskom ratu, za koje postoje dokazi da su teroristi, koji su sudjelovali u oružanoj pobuni.  Tek nakon protesta branitelja i predočenja dokaza podignut je križ bez teksta.

 

Zakon o grobljima

Članak 2

Groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba ( u daljnjem tekstu jedinice lokalne samouprave) na čijem području se nalaze.

Članak 11.4

Natpisi na grobovima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske i moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. 

Članak 13.
(1) Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje.

Članak 19.
(1) Obvezuje se ministar nadležan za komunalne poslove da donese u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pobliže propise o prostornim i tehničkim uvjetima kod planiranja izgradnje groblja i pratećih građevina.

(2) Obvezuje se ministar nadležan za komunalne poslove da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donese propise o vođenju očevidnika o ukopu umrlih osoba i registra umrlih osoba.

(3) Ovlašćuje se ministar nadležan za komunalne poslove da propisima iz stavka 1. i 2. ovoga članka propiše prekršaje i utvrdi kazne za te prekršaje.

 

Prema člancima 2., 11. stavak 4., 13. i 19.  Zakona o grobljima ,

poglavlju X,  Državnog nadzora i zaštite lokalne i područne (reginalne) samouprave, člancima od 78. do 83. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 obzirom da navedeni spomenici i obilježja velikosrpskim teroristima i agresorima, vrijeđaju nacionalne osjećaje hrvatskog naroda i ostalih hrvatskih državljana,

BDSH poziva:

  • Vladu Republike Hrvatske da što prije ukloni obilježja i natpise velikosrpskim teroristima i agresorima koji vrijeđaju stradalnike Domovinskog rata i hrvatski narod. 
  •  Samostalnu demokratsku srpsku stranku (SDSS) i gos. Pupovca (obzirom da se sporni grobovi nalaze u mjestima lokalne samouprave u kojima je pretežno na vlasti SDSS) da se što hitnije očituju o spomenicima koji vrijeđaju stradalnike Domovinskog rata  i hrvatski narod te pokrenu inicijatvu da se isti uklone. 
  • Hrvatske državljane pripadnike srpske etničke manjine da javno dignu glas protiv obilježja i natpisa koji vrijeđaju stradalnike Domovinskog rata , hrvatski narod, te pripadnike ostalih etničkih manjina u Republici Hrvatskoj. 
  • Sve hrvatske Domoljube i stranke u okupljanje oko platforme “Savez sa hrvatskim narodom” kroz koju ćemo zauvijek riješiti pitanje vrijeđanja stradalnika Domovinskog rata i hrvatski narod

 

Za Hrvatsku uvijek !

Savez sa hrvatskim narodom.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske.

 

Visit Us On Facebook